GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-23 12:12:21
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu
1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław
2. Nr działki: 1139/7 /AM-4/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1083 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00087882/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  86.000,-zł 
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Działka nr 1139/7 /AM-4/ o pow. 0,1083 ha (grunty orne - RIVa) położona jest poza zwartą zabudową usytuowaną wzdłuż głównej szosy prowadzącej przez wieś, malowniczo położonym, z nowopowstającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Na działce brak infrastruktury technicznej, okoliczny teren wyposażony w energię, w drodze asfaltowej przebiega sieć wodociągowa. Możliwość wpięcia się do istniejących sieci uzbrojenia teren (należy to uzgodnić z właścicielami sieci). Tren niezagospodarowany – łąka, teren o małym nachyleniu w stronę wschodnią, nasłoneczniony. Otoczenie stanowią tereny zielone, rolne, sanktuarium, cmentarz, zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa. Dostępność komunikacyjna: od szosy asfaltowej prowadzącej przez wieś (droga powiatowa) drogą gminną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 592/3 o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni dostęp na działkę z nieurządzonej drogi oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1139/8, której właścicielem jest Gmina Kłodzko. Kształt działki dość regularny.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko zatwierdzonym uchwałą nr 310/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 września 2009 r. (Dz. U. W. D. nr 200 poz. 3556 z dnia 23 listopada 2009 r.) wyceniany grunt leży w terenie oznaczonym symbolem 02 MN.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2024 roku o godz. 930 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 8.600,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 11 lipca 2024 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.                                                                                                                                      
Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_dkl24-klodzko-9
Piątek, 2024-07-12
List_mini_2u2a7516
Piątek, 2024-07-12
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-kapielisko0
Piątek, 2024-07-12
List_mini_2u2a0305
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_pt-simzs
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_pt-budzet.lokalny
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_2u2a7526
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_zlotystok-herb
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_miedzylesie
Czwartek, 2024-07-11
polecamy