MIĘDZYLESIE - Obwieszczenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-03-27 09:15:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
===================================================================
 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r., poz.503 ze zm./ oraz uchwały nr XLV/261/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 marca 2022r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne - lokalizacja farmy fotowoltaicznej na działkach nr 346, 377, 380 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 3 kwietnia 2023r.  do 24 kwietnia  2023r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 22 - Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w godzinach od 8:00 do 15:00.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, o godz. 11.00 w pokoju  nr 14 Urzędu.  
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, osobiście oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:urzad@miedzylesie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2023r. 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o  możliwości zapoznania się w dniach od 3 kwietnia 2023r. do 24 kwietnia 2023r. z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. miejscowego planu w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 22 - Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w godzinach od 8:00 do 15:00

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 22 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@miedzylesie.pl lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2023r. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pod adresem www.miedzylesie.pl w zakładce RODO.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 /-/ Tomasz Korczak
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-kresy3
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-starostwob3
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_licytacja
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-kolorowo0
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-szpitalp0
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_20230604-192706
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_img-3586
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_pt-dzbanow2r
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_pt-rozbrat
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_5bc83a7a35ab1-o-large
Niedziela, 2023-06-04
polecamy