POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-08-12 07:45:31
Polanica–Zdrój, dnia 12 sierpnia 2022  r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych:
1) działka nr 7/5 (AM–1) o pow. 3 600 m², obręb Piekielna Góra, położona przy ul. Wiejskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00086235/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 września 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 9:00.
2) działka nr 7/6 (AM–1) o pow. 3 132 m², obręb Piekielna Góra, położona przy ul. Wiejskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00086236/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 232 000,00 zł netto (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 46 400,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 września 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 10:00.
3) działka nr 7/8 (AM–1) o pow. 3 008 m², obręb Piekielna Góra, położona przy ul. Wiejskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00086238/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 223 000,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 44 600,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 września 2022 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 11:00.
 
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 12 września 2022 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269, prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział w Polanicy–Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu). 
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 12 września 2022 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 26, II piętro, tel. 74 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_mini-kudowa
Poniedziałek, 2023-12-04
 
List_mini_pt-napastnik1-----kopia
Poniedziałek, 2023-12-04
List_mini_2u2a2065
Poniedziałek, 2023-12-04
List_mini_1701675933727
Poniedziałek, 2023-12-04
List_mini_pt-przewozy1
Niedziela, 2023-12-03
List_mini_2u2a2033
Niedziela, 2023-12-03
List_mini_pt-tauron1
Niedziela, 2023-12-03
List_mini_02-12-2023-zloty-stok-jarmark-swiateczny-1
Sobota, 2023-12-02
List_mini_2u2a2336
Sobota, 2023-12-02
List_mini_pt-planetarium
Sobota, 2023-12-02
polecamy