MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-01-25 10:57:38
Międzylesie, 25.01.2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 
1. dla obszarów położonych w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie,
2. dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne, gmina Międzylesie,
3. dla obszaru położonego w obrębie Potoczek, gmina Międzylesie,
4. dla obszaru położonego w obrębie Goworów (dz. Nr 257), gmina Międzylesie,
5. dla obszarów położonych w obrębie Goworów (dz. Nr 56/1, 57/1, 57/2, 57/3), gmina Międzylesie,
6. dla obszaru położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie,
7. dla obszaru położonego w obrębie Nagodzice, gmina Międzylesie,
8. dla obszaru położonego w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie,
9. dla obszarów położonych w obrębach Gniewoszów i Gajnik, gmina Międzylesie,
10. dla obszarów położonych w obrębach Długopole Górne, Dolnik, Goworów, Międzylesie, Nagodzice, Pisary, Smreczyna i Szklarnia, gmina Międzylesie.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu uchwał:
1.  Nr XXXIII/171/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie
2.  Nr XXXVII/195/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne, gmina Międzylesie
3. Nr XXXVII/194/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Potoczek, gmina Międzylesie
4. Nr XXXVII/193/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie
5. Nr XXXVII/192/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Goworów, gmina Międzylesie
6. Nr XXXVII/190/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie
7. Nr XXXVII/188/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nagodzice, gmina Międzylesie
8. Nr XXXIX/204/2021  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie
9. Nr XXXIII/170/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Gniewoszów i Gajnik, gmina Międzylesie
10. Nr XL/211/2021 z dnia 26 października 2021 r.  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Długopole Górne, Dolnik, Goworów, Międzylesie, Nagodzice, Pisary, Smreczyna i Szklarnia, gmina Międzylesie
 
Granice terenów objętych opracowaniem w/w planów obejmują obszary zgodnie z załącznikami do ww uchwał, które są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Wnioski do planów należy składać na piśmie w terminie do dnia 15 lutego 2022 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie lub drogą elektroniczną na adres email: urzad@miedzylesie.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektów planów. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 15 lutego 2022 r. na adres: na piśmie na adres Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, lub drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzylesie.pl, lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. 
 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o przystąpieniu do opracowania ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
 /-/Tomasz Korczak
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a6770
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_dsc-0554
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_dkl24-polanica-zdroj-spotkanie-rpd-superniania-8
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_pt-kulturalnik84ce
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_2u2a7218
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_pt-wieza.jawornik1
Wtorek, 2023-06-06
polecamy