STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-12-11 10:32:06
11 grudnia 2023 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Stronia Śląskiego
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w powiązaniu z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.).oraz w związku z uchwałą nr LX/373/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul.  Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotowy projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskie pod adresem: https://bip.stronie.pl/.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 8 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w pokoju nr 17 o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stronia Śląskiego na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2023 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Stronie Śląskie z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 811 77 11, email: gmina@stronie.pl. 
• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w zmiany studium na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez nr tel.: 606306200 lub email: iod@stronie.pl 
• Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.stronie.pl  w zakładce Samorząd / Ochrona prywatności oraz w siedzibie Administratora.
• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a7529
Piątek, 2024-07-19
List_mini_pt-tonacy
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a5095
Piątek, 2024-07-19
List_mini_pt-pociag0
Piątek, 2024-07-19
List_mini_klodzko
Piątek, 2024-07-19
List_mini_klodzko
Piątek, 2024-07-19
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a9842
Piątek, 2024-07-19
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a7671
Czwartek, 2024-07-18
polecamy