KUDOWA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-09-30 11:25:57
Kudowa-Zdrój 30-09-2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)
 
BURMISTRZ MIASTA
Kudowa-Zdrój
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-16), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 496/1 o pow. 230 m2, zabudowanej murowanym budynkiem niemieszkalnym (szalety) o powierzchni zabudowy 37 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą toalet publicznych. Dojście do działki nr 496/1 obręb Słone (AM-16) stanowi działka nr 491/4 obręb Słone (AM-16). Lokal w ciągłej eksploatacji do końca kwietnia 2020 r. – nie wymaga wkładu własnego do rozpoczęcia działalności.
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, a w szczególności zobowiązany jest zawrzeć umowę i ponosić koszty za: wywóz nieczystości stałych, dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, a także opłacać podatek od nieruchomości oraz ubezpieczyć nieruchomość.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
 
Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200,00 zł.
Wylicytowana roczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.
 
Przetarg odbędzie się 04-11-2020 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie-Zdroju, najpóźniej do 30-10-2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
Pierwszy przetarg  na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony  na dzień 16-09-2020 r.
Nieruchomości wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736. 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-emerytura2
Piątek, 2020-10-23
List_mini_pt-lewin
Piątek, 2020-10-23
List_mini_pt-przejazdy
Piątek, 2020-10-23
List_mini_pt-warsztaty0
Piątek, 2020-10-23
List_mini_pt-taekwondo1
Czwartek, 2020-10-22
List_mini_pt-obywatelski
Czwartek, 2020-10-22
List_mini_pt-przejazd0
Czwartek, 2020-10-22
List_mini_mini-kudowa
Czwartek, 2020-10-22
List_mini_pt-kuchnia0
Czwartek, 2020-10-22
List_mini_pt-zrywkowy0
Czwartek, 2020-10-22
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz