STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-05-28 09:28:09
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
      Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych prowadzących na terenie Gminy Stronie Śląskie gospodarstwo rolne, zameldowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie, co najmniej przez pięć lat, będących podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Stronie Śląskie - na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiącej własność  Gminy Stronie Śląskie:
 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

Przetarg ograniczony do osób fizycznych prowadzących na terenie Gminy Stronie Śląskie gospodarstwo rolne, zameldowanych na terenie Gminy StronieŚląskie Gminy Stronie Śląskie, co najmniej przez pięć  lat, będących podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwój gospodarstw rolnych obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 
1. Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w  dokumentów:
1) kserokopia dowodu wpłacenia wadium, 
2) oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Stronie  Śląskie,
osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłanie na adres Urzędu Miejskiego  ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 6 lipca 2020 r. 
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 7 lipca 2020 r. 
2. Przetarg odbędzie się w dniu  10 lipca 2020 roku od godz.: 9:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17  (sala konferencyjna).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb: ………….dz. nr…… ” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  6 lipca 2020 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.
4. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.
5. W przypadku uchylenia się przez Oferenta od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
6. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej ceny.
9. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21.
11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwe  dla ogłoszenia o przetargu.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 Dariusz Chromiec  
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-koscielny0
Wtorek, 2020-07-07
List_mini_2u2a0693
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-emerytura1
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-konwikt0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-liturgia
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-pimbp0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-roland0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-zbiornik
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_dsc-8722
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_mini-mini-bca
Poniedziałek, 2020-07-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz