GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o rokowaniach

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-17 14:24:42
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach  osoby  zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkowa Górna, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Jaszkowa Górna
2. Nr działki:  1000/2   /AM-4/
3. Powierzchnia działki:  0,30 ha
4. Księga wieczysta: SW1K/00085265/3
5. Cena do rokowań:  10.000,-zł.  /do części wynegocjowanej ceny za grunt pod budownictwo zostanie doliczony podatek VAT 23 %/
6. Opis nieruchomości; 
Działka niezabudowana,  położona w peryferyjnej części wsi, w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo i przeznaczonych pod dolesienie. Ewidencyjny dostęp drogą nr 999, brak faktycznego dojazdu. Teren  opadający z dwóch stron w kierunku rowu, kształt nieregularny. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt ustanowi  służebność dojazdu do działki. W Planie zagospodarowania przestrzennego  grunt leży w  terenie przeznaczonym w części dla funkcji mieszkaniowej /ok.0,0840 ha/, w części pod dolesienie /ok. 0,2160 ha/. Cena za część przeznaczoną pod budownictwo stanowi 64,52 % ceny ogólnej. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
W związku z tym, że nieruchomość w części  stanowi grunt przeznaczony pod dolesienie, prawo pierwokupu nieruchomości  przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.     
Terminy  przeprowadzenia  przetargów:
I przetarg  -  10.12.2019 r. ;  II  przetarg – 28.01.2020 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.
Rokowania  odbędą  się  dnia  12 marca  2020 roku  o  godz.   8 00 w  sali  nr  209   Urzędu  Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem  przystąpienia  do  rokowań  jest  wpłacenie  zaliczki w  wysokości  10%  ceny, tj. 1.000,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy Kłodzko  lub w Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia  najpóźniej  do  dnia 09 marca 2020 roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 1000/2 w Jaszkowej Górnej”.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu  zaliczka zostanie nabywcy zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa.
 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań  z  ważnych przyczyn. 
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,
2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia, 
3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń, 
4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty. 
Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  kopię  dowodu  wpłaty  zaliczki.
Informacje  dot. w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pok. nr  412  tel.  /74/ 6474140
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-szpytma0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-granica1
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-piszko
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-szpytma0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zakupy
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zakaz0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zaraza
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-papierosy0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zagrozenie
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-wizyty
Poniedziałek, 2020-03-30
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz