GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-17 13:49:05
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w  Wojborzu,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki:  379 /AM-3/ 
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,78  ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW2K/0025514/3
5. Cena wywoławcza:  22.345,-zł 
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa położona w centralnej części  wsi, kształt działki nieregularny, działka jednym z boków przylega do drogi głównej przebiegającej przez wieś, drugim bokiem przylega do rowu.  Teren płaski, porośnięty trawą i chwastami, na obrzeżach działki znajduje się wał przeciwpowodziowy, centralnie przez teren działki przebiega rów /obecnie zrośnięty/. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIII, W.  W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod tereny zieleni niskiej w strefie zagrożenia powodziowego /symbol w planie ZN01/.  Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
 
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1% ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia  umowy  notarialnej.
.     
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. 
Przetarg  odbędzie  się  dnia  03 marca 2020  roku o  godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 2.235,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  27 lutego 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  6474140
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron4
Niedziela, 2020-03-29
List_mini_pt-plac0
Niedziela, 2020-03-29
List_mini_pt-zagrozenie
Niedziela, 2020-03-29
List_mini_pt-zagrozenie
Niedziela, 2020-03-29
List_mini_pt-zusik4
Sobota, 2020-03-28
List_mini_pt-lekarz
Sobota, 2020-03-28
List_mini_pt-rozklad2
Sobota, 2020-03-28
List_mini_pt-zagrozenie
Sobota, 2020-03-28
List_mini_pt-silownia0
Sobota, 2020-03-28
List_mini_pt-slowo
Sobota, 2020-03-28
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz