GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-07-06 12:29:13
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaszkowej Dolnej
1. Położenie nieruchomości: Jaszkowa Dolna
2. Nr działki:  8/2 /AM-1/  
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,03 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00085266/0 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  11.326,-zł  netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy wsi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, tereny zielone, skarpa. Kształt działki nieregularny, wydłużony, stanowi nieużytkowaną drogę gruntową, teren zakrzaczony. Do działki nr 8/2 brak bezpośredniego dojazdu. Działka przylega dłuższym bokiem do działki 9/1 na rzecz której ma nastąpić sprzedaż na poprawienie warunków jej zagospodarowania. Teren wyposażony jest w energię, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Możliwość podłączenia się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym symbolem M- przeznaczenie dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zagrodowej gdzie obowiązują następujące ustalenia: a) przeznaczenie uzupełniające: funkcja usług nieuciążliwych wbudowanych lub wolnostojących, b) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, infrastruktury technicznej, parkingów, małej architektury i zieleni urządzonej.
Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 28.06.2022 r.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 1.133,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2022 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40. 
 
Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur
 
 
Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-itaka0
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-linia322
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-kulturalnik43e
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-szsp4
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-osp.goworow1
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-gabaryty
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-bilans
Środa, 2022-08-17
List_mini_pt-ochloda1
Środa, 2022-08-17
List_mini_pt-wojborz.sz
Środa, 2022-08-17
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz