GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-07-06 12:22:14
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stary Wielisław, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław
2. Nr działki:  747/2  /AM-2/   
3. Powierzchnia działki: 0,17 ha
4. Księga wieczysta: SW1K/00069816/3 wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena do rokowań: 53.726,-zł   
Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%  
6. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest na obrzeżach strefy zabudowy wsi ciągnącej się głównie wzdłuż szosy asfaltowej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przedwojenna oraz nowopowstająca, potok Wielisławka, tereny zielone, tory kolejowe. Dojazd do działki od szosy asfaltowej wąską drogą gminną 
o nawierzchni asfaltowej lub drogą gruntową utwardzoną tłuczniem, następnie przez mostek. Kształt działki nieregularny, szczególnie wzdłuż południowej granicy (bezpośrednie sąsiedztwo Wielisławki). Teren niezagospodarowany, porośnięty chaszczami, nieogrodzony, W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa, sieć energetyczna. Możliwość podłączenia się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie oznaczonym symbolem M- przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg- 17.05.2022 r. ; II przetarg- 28.06.2022 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się dnia 18 sierpnia 2022 roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 5.373,-zł  na  konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko  lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 747/2 w Starym Wielisławiu”.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn. 
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,
2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia, 
3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń, 
4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje  dot. w/w  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel.  /74/6474140.                                                                                        
 Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur 
 
Sprawę prowadzi: Lubomir Danielczyk, 74/6474140 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-itaka0
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-linia322
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-kulturalnik43e
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-szsp4
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-osp.goworow1
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-gabaryty
Czwartek, 2022-08-18
List_mini_pt-bilans
Środa, 2022-08-17
List_mini_pt-ochloda1
Środa, 2022-08-17
List_mini_pt-wojborz.sz
Środa, 2022-08-17
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz