BARDO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-23 13:01:41
Bardo, dnia 23 czerwca 2022 r.
Znak pisma: RI.6721.0001.2013
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO
o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przyłęk.
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 1 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 75-256 Bardo, parter - pomieszczenie obsługi klienta, w godzinach pracy Urzędu. Ponowne wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu odbywa się także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie pod adresem https://bip.gmbardo.finn.pl w zakładce Prawo lokalne / Zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w budynku Centrum  Kultury i Biblioteki w Bardzie, ul. Kolejowa 12.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres siedziby Urzędu lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: umig@bardo.pl opatrzone tematem „uwaga – mpzp Przyłęk”.
Formularz uwagi jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie pod adresem  https://bip.gmbardo.finn.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo.
Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.
 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem zawiera Klauzula Informacyjna do przetwarzania danych osobowych zamieszczona na stronie internetowej http://bip.gmbardo.finn.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych". 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a1062
Środa, 2022-07-06
List_mini_zb-dkl24-powodz-1997-3
Środa, 2022-07-06
List_mini_pt-rozmach0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_2u2a3512
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-budzet.lokalny
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rowerek0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rondap3
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-scrabble
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rotary0
Poniedziałek, 2022-07-04
List_mini_pt-centrum.przes.
Poniedziałek, 2022-07-04
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz