MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-09-13 09:41:52
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie 
(obszar w obrębie Długopole Górne)
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu Uchwały Nr XXXIV/185/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. Granica opracowania zmiany studium obejmuje teren w obrębie Długopole Górne, zgodnie z załącznikiem do ww uchwały. Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 8 października 2021 r., na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@miedzylesie.pl.
 
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 247 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 8 października 2021 r., na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, lub drogą elektroniczną na adres: lub drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzylesie.pl, lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. 
 
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
/-/ Tomasz Korczak
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a0066
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-nauczyciele
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_gmina-bardo
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_zdjecie
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-lad5
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-rudera0
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-srodowisko0
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-zdrowie
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-slubowanie1
Niedziela, 2021-10-17
polecamy
 ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz