STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-09-10 14:01:17
GKP.6722.4.2021.LS
10 września 2021 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Stronia Śląskiego
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Stronia Śląskiego uchwały XXXIX/257/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Stronia Śląskiego na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) w powiązaniu z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionej zmiany studium.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Stronia Śląskiego na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmiany studium jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Stronie Śląskie z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, tel.: +48 74 811 77 11, email: gmina@stronie.pl. 
• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w zmiany studium na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez nr tel.: 606306200 lub email: iod@stronie.pl
• Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.stronie.pl w zakładce Samorząd / Ochrona prywatności oraz w siedzibie Administratora.
• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).
 
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a0066
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-nauczyciele
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_gmina-bardo
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_zdjecie
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-lad5
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-rudera0
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-srodowisko0
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-zdrowie
Poniedziałek, 2021-10-18
List_mini_pt-slubowanie1
Niedziela, 2021-10-17
polecamy
 ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz