STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-04-07 16:23:13
Stronie Śląskie – dnia 7 kwietnia 2021r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Stronia Śląskiego
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Stara Morawa w granicach
 części działki ewidencyjnej nr 86
 
Na podstawie art. 21 ust.1, 39 ust. 1 i art.40 oraz w związku z art. 46 pkt 1  i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) – zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach części obrębu wsi Stara Morawa.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
List_mini_2u2a1360
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-cis2
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-miss
Środa, 2021-04-14
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz