BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-01-21 08:32:08
Bystrzyca Kłodzka 17 stycznia 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka” dla obszaru położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, w  granicach działki ewidencyjnej nr 194/3 obręb 0003 Zacisze AM.2,  wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko” sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany studium.
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz.  1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka” dla obszaru położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 194/3 obręb 0003 Zacisze AM.2, wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko”, w terminie od 29 stycznia do 19 lutego 2020 r. w Wydziale Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy Pl. Wolności 3-4, w lokalu nr 9 w godz. od 8ºº - 15ºº. Projekt zmiany studium jest również  opublikowany na stronie internetowej urzędu: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/index,idmp,135,r,r

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r.  o godzinie  10ºº, w miejscu jego wyłożenia.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, kierując je na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2020 r. włącznie. Uwaga winna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz określenie przedmiotu uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do „prognozy oddziaływania na środowisko”, sporządzonej do  projektu zmiany studium oraz do prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ustaleń projektu. 
 
Uwagi i wnioski w tej sprawie należy składać na piśmie do Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej, kierując je na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2020 r. włącznie. Powyższe uwagi i wnioski  mogą być również wnoszone ustnie do protokółu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym; na adres: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl .
 
 
Z-ca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Hucaluk-Szpanier
 
 
 
 
Klauzula informacyjna – dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka” dla obszaru położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, w  granicach działki ewidencyjnej nr 194/3 obręb 0003 Zacisze AM.2;  wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko”; sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany studium.
 
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)  w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl .
2) W siedzibie Urzędu  funkcjonuje  powołany  przez  Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w  sprawach  związanych z  przetwarzaniem  danych przy  użyciu poczty elektronicznej  na  adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także  korespondencyjnie  na adres  Urzędu:  Plac Wolności 1  57-500 Bystrzyca  Kłodzka.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria  archiwalna A – czas: wieczyście). 
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
9) Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-vivaldi1
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-sciezka0
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-roza
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-mojawoda
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-odpadynr
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-internet
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_zk-cp-foto
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-izolowani0
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-szarza
Poniedziałek, 2020-09-28
List_mini_pt-obywatelski
Poniedziałek, 2020-09-28
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz