STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-01-13 10:42:14
OGŁOSZENIE
       
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone  na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie:
 
Lp Położenie Nr działki
pow. w  ha
Księga wieczysta KW Nr Okres umowy Cel umowy Obciążenia nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodaro- wania
Wyso- kość stawki czynszu
w zł/ha rocznie (netto)
Termin wnoszenia czynszu dzierża- wnego Kwota wiadium Termin przetargu godz.
1. Stary Gierałtów 288/2
0,70
SW1K/ 00043446/0 pięć lat Na cele rolne Nieruchomość jest wolna
od wszelkich obciążeń
i zadłużeń
74R - Teren użytków zielonych
- dla części działki brak planu
400,00 kwartalnie 50,00 14 lutego 2020 r.
9:00
2.  Stary Gierałtów 296/1
0,47
SW1K/ 00043446/0 pięć lat Na cele rolne Nieruchomość jest wolna
od wszelkich obciążeń
i zadłużeń
76R - Teren użytków
rolnych
400,00 kwartalnie 35,00 14 lutego 2020 r.
9:15

Odbyte przetargi : I przetarg ograniczony – 19.08.2019 r., II przetarg ograniczony – 8.11.2019 r. ,
 
 
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.
 
 
Warunki przetargu:
 
1. Przetargi odbędą się w  dniu  14 lutego 2020 r. o godz. 9:00 poz. 1, godz. 9:15 poz. 2 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
 
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ……” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości, a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.
 
5.  Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości.  
 
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.
 
7. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
9. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. 74 8 11 77 21 lub 15.
                                                                                                                                                                                      Burmistrz
Stronia Śląskiego
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-vivaldi1
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-sciezka0
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-roza
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-mojawoda
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-odpadynr
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-internet
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_zk-cp-foto
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-izolowani0
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-szarza
Poniedziałek, 2020-09-28
List_mini_pt-obywatelski
Poniedziałek, 2020-09-28
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz