Nadleśnictwo Lądek-Zdrój - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-05-09 11:07:23
Ogłoszenie

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lądek Zdrój, Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie. Działając w oparciu o art.38 ust.1 pkt.3 oraz ust.2  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) oraz o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie lasów Państwowych ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zbiornikiem na nieczystości płynne:
 
Lp. Nadleśnictwo Obręb leśny Oddział i pododdział
Nazwa obrębu ewidencyjnego Gmina
Adres nieruchomości
Numer ewidencyjny działki
Nr KW
Pow. działki (m²)
Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania
1. Lądek Zdrój Strachocin 114xx
 
 
Strachocin
Stronie Śląskie 
Strachocin 
57-550 Stronie Śląskie
458/2
SW1K/00050030/3
145
Działka gruntu zabudowana zbiornikiem na nieczystości płynne, rodzaj użytku Br-RV
 
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony dla istniejących i nowo projektowanych sieci, urządzeń i obiektów  infrastruktury technicznej.
2. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
3. Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.
4. Cena wywoławcza wynosi 7000,00 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Postąpienie podczas licytacji wynosić będzie 70,00 złotych.
5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz nadleśnictwa (od pn. do pt. godz. 6.30 – 14.30) tel. 748141441 w.671.
6. Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa (sala konferencyjna) o godzinie 10:00.
7. Uczestnikami postępowania mogą być osoby fizyczne i prawne. 
8. Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Nadleśnictwa (BGŻ Kłodzko 52 2030 0045 1110 0000 0085 4030) albo w formie gwarancji bankowej. Wadium należy wnieść do 8 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.
9. Termin zapłaty i zawarcia umowy kupna sprzedaży wynosi 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 
10. Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. 
11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. 
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
14. Nieruchomość może być sprzedana jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował postąpienie ponad cenę wywoławczą.
15. Opłatę za wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargu oraz wszelkie opłaty notarialne ponosi kupujący.
Nadleśniczy:
Łukasz Pogoński
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a3643
Środa, 2022-07-06
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2022-07-06
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2022-07-06
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2022-07-06
List_mini_2u2a1062
Środa, 2022-07-06
List_mini_zb-dkl24-powodz-1997-3
Środa, 2022-07-06
List_mini_pt-rozmach0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_2u2a3512
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-budzet.lokalny
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rowerek0
Wtorek, 2022-07-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz