GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-05-06 17:54:16
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wilczej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wilcza
2. Nr działki:  44/2  /AM-1/   
3. Powierzchnia działki: 0,81 ha
4. Księga wieczysta: SW2K/00019010/5 wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena do rokowań: 100.130,-zł   
Do wynegocjowanej ceny, za grunt pod budownictwo, zostanie doliczony podatek VAT 23%  
6. Opis nieruchomości: 
Działka położona jest w środkowej części wsi, w terenie podgórskim. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi las 
i tereny zielone- łąki. Działka niezabudowana, ma kształt nieregularny, w większości porośnięty jest lasem mieszanym wyżynnym świeżym. Teren o dość dużym nachyleniu w stronę południowo- wschodnią. Dojazd do działki od szosy asfaltowej przez ewidencyjną drogę dz. nr 38 stanowiącą własność Gminy Kłodzko. Droga w pierwszym fragmencie (na wysokości zabudowań) jest utwardzona, później nieurządzona- droga gruntowa, następnie nieurządzoną drogą- fragment dz. nr 45/1 (właściciel Gmina Kłodzko). Okoliczny teren wyposażony jest w sieć energetyczną oraz wodociąg. Możliwość podłączenia się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem MUT i ZL. Na terenach oznaczonych symbolem MUT, przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej 
i usług turystycznych, obowiązują następujące ustalenia: a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie dowolnym z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi lub wolnostojącymi, b) przeznaczenie uzupełniające: funkcja sportowa i rekreacyjna, c) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących, infrastruktury technicznej, parkingów, małej architektury i zieleni urządzonej, d) wykonanie obsługi komunikacyjnej należy do właścicieli terenu objętego tą funkcją. Tereny oznaczone symbolem ZL przeznacza się pod zieleń leśną.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg- 15.03.2022 r. ; II przetarg- 29.04.2022 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się dnia 23 czerwca 2022 roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 10.013,-zł  na  konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko  lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 44/2 w Wilczej”.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn. 
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,
2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia, 
3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń, 
4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje  dot. w/w  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel.  /74/6474140.                                                                                        
Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur 
 
Sprawę prowadzi: Lubomir Danielczyk, 74/6474140

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz