KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 15A, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 26 składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 20,00 m² wraz z udziałem w wysokości 13/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 49/1 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni 0,0968 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00039809/2.
 
Budynek ul. W. Łukasińskiego 26 zlokalizowany jest w centralnej części miasta, w odległości około 500 m od ścisłego centrum miasta. Dojazd do nieruchomości ul. W. Łukasińskiego. Budynek ul. W. Łukasińskiego 26 w zabudowie wolnostojącej, 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie indywidualne.
 
Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny ul. Waleriana Łukasińskiego 26/15A zlokalizowany jest na pierwszym piętrze, składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 20,00 m², stolarka okienna drewniana, instalacje – elektryczna, ogrzewanie piecowe, pobór wody w pomieszczeniu WC na klatce schodowej, do wspólnego użytkowania. Pomieszczenie WC znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: 
A 9 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynek ul. Waleriana Łukasińskiego 26 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją 4374/1049/Wł z dnia 30 listopada 1984 r. i podlega ochronie i opiece w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U 2022, poz. 840 ze zm.). 
Dla budynku ustala się: zachowanie historycznych granic parceli; zachowanie bryły budynku wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu, a także układu osi i wykroku otworów w elewacji; zachowanie gzymsowego podziału elewacji, gzymsu koronującego, lizeny, układu osi, obramień okiennych i drzwiowych, fartuchów podokiennych, fugowania ryzalitów i lizen, kamiennych detali architektonicznych elewacji; zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej; zachowanie na elewacji tylnej piaskowych opasek wejść oraz okien piwnic; zachowanie sklepienia piwnic (dawne stajnie); zachowanie korytarzowego układu wnętrz dawnych koszar, w miarę możliwości również oryginalnych drewnianych stropów i klatki schodowej; zalecani stosowania podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej.
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 
Na postawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustaloną w przetargu cenę nieruchomości na wniosek nabywcy obniża się o 50%.
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 15.05.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. W. Łukasińskiego 26/15A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  22.05.2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”