KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 11.12.2023 r. do dnia 02.01.2024 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 323.0050.2023 z dnia 07.12.2023 r., część nieruchomości o pow. 160,00 m2 położonej w Kłodzku, przy ul. Janusza Kusocińskiego 2 oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1/1 (AM-2) obręb Stadion, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00094651/2, z przeznaczeniem na cele usługowe.