KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o II przetargu
 
na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Kłodzku w budynku przy pl. Bolesława Chrobrego 11A, o łącznej powierzchni 56,73 m² wraz z udziałem w wysokości 26/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 83/13 (AM-1) obręb Centrum, zabudowanej budynkami pl. Bolesława Chrobrego 11 i 11A, o powierzchni 0,0772 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00051534/3.
 
Budynek pl. Bolesława Chrobrego 11A zlokalizowany jest w centrum miasta, dojazd do nieruchomości od strony pl. Bolesława Chrobrego. Budynek: rok budowy – 1757; forma zabudowy – zwarta; o 3 kondygnacjach i poddaszu; podpiwniczony; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.
Lokal nr 1 zlokalizowany jest na parterze; powierzchnia 53,78 m²; składa się z 4 pomieszczeń, łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego komórki o powierzchni 2,95 m² (łączna powierzchnia z pomieszczeniem przynależnym 56,73 m²); funkcjonalność słaba; standard wykończenia – słaby; okna PCV; instalacje – wodna, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe – elementy instalacji niekompletne.
 
Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.
Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej miedzy ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką, nieruchomość oznaczona jest symbolem – A2 MW/U - teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa. 
Budynek pl. Bolesława Chrobrego 11A (dz. nr 83/13, AM-1, obręb Centrum) wpisany jest do Rejestru Zabytków decyzją 552/A/05/1-2 z dnia 11 sierpnia 2005 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2022, poz. 840 ze zm.).
 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
 
Termin I przetargu – 20.11.2023 r.
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
1. CENA WYWOŁAWCZA – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 
Na postawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) cenę nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków obniża się na wniosek nabywcy o 50%.
 
 
2. Minimalne postąpienie przetargowe – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 10.01.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny pl. B. Chrobrego 11A/1” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 
4. Przetarg odbędzie się dnia  17.01.2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”