KŁODZKO - Informacja

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl) na okres 21 dni tj. 
od dnia 22.09.2023 r. do dnia 13.09.2023 r. wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 235.0050.2023 z dnia 22.09.2023 r., który dot. pomieszczenia przedzielonego ścianką działową, o pow. 45,28 m2, poł. w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 1/1B, zlokalizowanego na działce ozn. geodez. jako dz. nr 62/1 (AM–2) obręb Centrum wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00055181/1, z przeznaczeniem na cele usługowo-biurowe.