POLANICA-ZDRÓJ - Informacja o wykazie

RT.6840.34.2022.DS (informacja o wykazie)
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):
 
BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaży) w trybie bezprzetargowym:
 
- gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Elsterskiej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (prawo współwłasności nieruchomości gruntowej w granicach działki gruntu nr 224 (AM–5) o pow. 1016 m², obręb Stary Zdrój, KW lokalowa nr SW1K/00089069/7)*;
 
 
Okres wywieszenia wykazu: 19/08/2022–09/09/2022
 
*Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Wykaz został zamieszczony na stronach internetowych: www.bip.polanica.pl i www.polanica.pl