GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-17 14:15:33
Wójt Gminy Kłodzko 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz,  stanowiącej  własność Gminy Kłodzko. 
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz, 
2. Nr działki:  473 /AM-4/
3. Powierzchnia nieruchomości:  1,30 ha
4. Księga wieczysta: SW2K/00025077/7
5. Cena wywoławcza:  29.345,- zł  
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa położona w sąsiedztwie działek rolnych, terenów leśnych. Kształt działki nieregularny, teren lekko nachylony w kierunku rowu i terenów leśnych, porośnięty trawą i samosiewkami drzew liściastych, bez znaczenia gospodarczego. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIb i Ł. W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod tereny użytków rolnych. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Za rolnika indywidualnego uważana jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie sąsiedniej  i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy notarialnej. 
Przetarg  odbędzie  się  dnia  03 marca  2020 roku  o  godz.  10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 2.935  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko oraz złożenie  dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków,   najpóźniej  do  dnia    27 lutego 2020 roku. Dokumenty należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg działka nr 473 w  Wojborzu”. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnikom, którzy nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  6474140.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-szpytma0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-granica1
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-piszko
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-szpytma0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zakupy
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zakaz0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zaraza
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-papierosy0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zagrozenie
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-wizyty
Poniedziałek, 2020-03-30
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz