BYSTRZYCA KŁODZKA - Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-03-22 10:54:58
 Przetarg  GGG. 1.2019.EM                                               
Bystrzyca  Kłodzka, dnia 22.03.2019 r. 
 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
 
BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 
   ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 43/2 (AM 1).  

1. Położenie nieruchomości – Lasówka  gm. Bystrzyca Kłodzka   
działka nr 43/2 (AM 1) o pow. 0,2600ha 
Księga wieczysta  -  KW SW1K/00046165/7 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów  dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.
2. Przedmiot sprzedaży nieruchomość niezabudowana, położona we wsi Lasówka, w  pośredniej strefie istniejącej  zabudowy miejscowości, w niewielkiej odległości od głównej drogi przebiegającej przez wieś. Dojazd do nieruchomości  dobry – krótki dojazd z głównej asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś,  w bardzo dobrym stanie technicznym, drogą asfaltową a następnie drogą gruntowa utwardzoną materiałem kamiennym, do których przylega dwoma bokami. Uzbrojenie – energia elektryczna. Działka ma Kusztal nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren lekko nachylony w kierunku południowym, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty trawą i chwastami, nie ogrodzony. Otoczenie nieruchomości stanowi planowana i istniejąca zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Z terenu działki rozciąga się malowniczy widok na przeciwległe, położone po stronie czeskiej, góry. 
   Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa  plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego we wsi Lasówka. 
    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Lasówka zatwierdzonym uchwałą nr  XXXVII/303/2001 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2001 r. działka znajduje się na  terenach oznaczonych symbolem  planu MLU – teren zabudowy mieszkaniowo-letniskowej  i usługowej. 
4. Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .
 
5. Cena wywoławcza I przetargu wynosi: 70.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych)  
    Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT .
   
Wadium - 7.000,-zł.
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (700,-zł)                      
 
Warunki Przetargu
 
Przetarg rozpocznie się w dniu  15 maja 2019 r. o godzinie 10,oo siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12. 
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 oraz na stronach internetowych właściwego urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 17 –codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653, 74/8117652,  e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl 
 
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-szalejow0
Wtorek, 2019-07-23
List_mini_pt-pantograf
Wtorek, 2019-07-23
List_mini_pt-ludowe0
Wtorek, 2019-07-23
List_mini_pt-duch0
Wtorek, 2019-07-23
List_mini_miedzylesie
Wtorek, 2019-07-23
List_mini_pt-wspolnota
Wtorek, 2019-07-23
List_mini_pt-malysn0
Poniedziałek, 2019-07-22
List_mini_pt-folklor0
Poniedziałek, 2019-07-22
List_mini_pt-kierownica
Poniedziałek, 2019-07-22
List_mini_pt-korytowska0
Poniedziałek, 2019-07-22
polecamy


 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz