GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-07-06 12:25:51
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Starków, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Starków
2. Nr działki:  580/1  /AM-1/   
3. Powierzchnia działki: 0,23 ha
4. Księga wieczysta: SW1K/00090869/5 wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena do rokowań: 57.926,-zł   
Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%  
6. Opis nieruchomości: 
Działka położona jest w strefie zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, tereny zielone. Działka położona jest przy głównej szosie asfaltowej prowadzącej przez wieś (dz. nr 511/4). Z decyzji o warunkach zabudowy wynika, iż obsługa komunikacyjna zaplanowania jest z drogi gminnej gruntowej- dz. nr 580/2. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu, teren dość równy, zagospodarowany zielenią niską. Na działce usytuowane są drzewa, fragmenty rowu. Okoliczny teren wyposażony jest w energię, przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz znajdują się słupy energetyczne. Możliwość podłączenia się do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie energetyczne krzyżujące się ze sobą na terenie przedmiotowej działki.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodzko działka nr 580/1 położona jest w terenie o funkcji budownictwo mieszkaniowe. W dniu 26.08.2021 r. została wydana przez Wójta Gminy Kłodzko decyzja nr 41/2021 o warunkach zabudowy ustalająca na rzecz Gminy Kłodzko warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr 580/1, obręb Starków.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg- 17.05.2022 r. ; II przetarg- 28.06.2022 r. Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.
Rokowania odbędą się dnia 18 sierpnia 2022 roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 5.793,-zł  na  konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko  lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 580/1 w Starkowie”.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn. 
Zgłoszenie  powinno  zawierać:
1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,
2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia, 
3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń, 
4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje  dot. w/w  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel.  /74/6474140.                                                                                        
 Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur 
Sprawę prowadzi: Lubomir Danielczyk, 74/6474140

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-paszport
Piątek, 2022-08-12
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2022-08-12
List_mini_pt-srodowisko1
Piątek, 2022-08-12
List_mini_pt-korekta1
Piątek, 2022-08-12
List_mini_pt-czystosc-----kopia
Piątek, 2022-08-12
List_mini_pt-miedzianka
Piątek, 2022-08-12
List_mini_polanica
Piątek, 2022-08-12
List_mini_pt-pekaes
Czwartek, 2022-08-11
List_mini_pt-odra
Czwartek, 2022-08-11
List_mini_pt-kosiarka
Czwartek, 2022-08-11
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz