KUDOWA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-11-26 10:35:24
Kudowa-Zdrój 26-11-2021 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)
 
BURMISTRZ MIASTA
Kudowa-Zdrój
ogłasza
przetarg ustny ograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości położonej w Gminie Kudowa-Zdrój w obrębie Nowy Zdrój (AM-1), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8 o powierzchni 149 m2, w tym Bp – 0,0149 ha, z przeznaczeniem na ogród przydomowy na okres 3 lat. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9 obręb Nowy Zdrój (AM-1).
Wybór formy przetargu wynika z lokalizacji oraz wykorzystania przedmiotowej nieruchomości – część działki stanowi wjazd i dojście do działki nr 9 obręb Nowy Zdrój (AM-1).
Dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do zapewnienia mieszkańcom budynku przy ul. F. Chopina 1 nieograniczonego przejścia i przejazdu przez dzierżawioną nieruchomość, a także możliwości korzystania z osłony śmietnikowej ustawionej na przedmiotowej nieruchomości.
 
Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 86,42 zł
Wylicytowana roczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.
 
Przetarg odbędzie się 12-01-2022 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w kwocie 17,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie-Zdroju, najpóźniej do 05-01-2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl oraz wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.
Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736. 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_wolves-1400819-960-720
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_radkow
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_2u2a0311
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_pt-letnie2
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_pt-myrda
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_20131009-bartoszewski-006
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_pt-kulturalnik15j
Czwartek, 2022-01-27
List_mini_pt-placowki1
Środa, 2022-01-26
List_mini_pt-zielono1
Środa, 2022-01-26
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz