GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Romanowie
1. Położenie nieruchomości: Romanowo
2. Nr działki:  163 /AM-2/  
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,52 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00087868/4 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  31.040,-zł  
6. Opis nieruchomości:   
Działka gruntu posiada kształt foremnego wielokąta, zlokalizowana jest w terenie płaskim w sąsiedztwie terenów niezbudowanych. Działka posiada dogodny dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej. Działka gruntu nie jest zabudowana, nie ogrodzona, porośnięta trawą i częściowo od strony rzeki (granica południowa) zakrzaczona. Od strony granicy północnej, wzdłuż drogi przebiega linia energetyczna napowietrzna. Działka nie posiada uzbrojenia.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego części terenów górniczych złoża marmuru „Romanowo Górne” i „Romanowo- Waliszów” w obrębie wsi Romanowo gminy Kłodzko działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem RE- użytki ekologiczne (teren użytków zielonych z wysoką zielenią łęgową w dolinie rzeki Piotrówka).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 3.104,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 03 listopada 2022 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40. 
Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur
 
Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140