MIĘDZYLESIE - Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Międzylesie, dnia 10 maja 2022 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzylesie
1. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 49/1 o pow. 0,11 ha, obręb Szklarnia, księga wieczysta SW1K/00043824/4.
2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 maja 2022 r.
3. Cena wywoławcza wynosi 60 700 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych).
4. Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, sala 14 (II piętro).
5. Wadium w wysokości 3 035 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści pięć złotych) – płatne najpóźniej do dnia 8 czerwca 2022 r. w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. 
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie (I piętro), oraz na stronie www.miedzylesie.pl w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach/Ogłoszenia o przetargach 2022.
7. Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 14.
 
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak