GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  niemieszkalnego /po byłej lecznicy weterynaryjnej/  w Kłodzku, przy ul. Wyspiańskiego 44/3
 
Lokal niemieszkalny nr 3 położony jest na poddaszu i składa się z trzech izb- dwóch pomieszczeń oraz wc o łącznej pow. 25,18 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 4 o pow. 7,75 m2 . Ogółem powierzchnia  lokalu niemieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 32,93 m 2. W lokalu tynki cementowo-wapienne płyty G-K na ruszcie stalowym, ściany malowane farbami emulsyjnymi, w wc płytki ścienne. Podłogi drewniane, w pomieszczeniach położone panele podłogowe, w wc terakota. Okno PCV, parapet PCV, drzwi płytowe pełne. Lokal wyposażony w energię, instalację wodno-kanalizacyjną. Energia jest odcięta, potencjalny właściciel będzie musiał wykonać przyłącze do lokalu wraz ze skrzynką energetyczną. W lokalu zamontowane grzejniki stalowe, w pomieszczeniu wc - sedes z dolnopłukiem, umywalka. Lokal jest odcięty od ogrzewania gazowego (kocioł gazowy w piwnicy- części wspólnej), na dzień wyceny brak ogrzewania. Wejście do lokalu z klatki schodowej. W lokalu znajduje się wejście do komórki strychowej (części wspólnej) ciągnącej się wzdłuż całego budynku. Komórka strychowa przylega do lokalu nr 3, klatki schodowej i lokalu nr 1. Drugie wejście do niej jest z lokalu nr 1. Przyjęto układ funkcjonalny i standard wykończenia- zły. 
Wraz z lokalem sprzedawany jest budynek gospodarczy- ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Stropodach jednospadowy. Tynk wewnętrzny cementowy- wapienny, tynk zewnętrzny gładki. Posadzka ceglana, wylewka betonowa. Drzwi drewniane. Brak instalacji. Dostęp przez działkę nr 11/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w   terenie  oznaczonym symbolem K3UI- usługi weterynaryjne, które pozostawia się do dalszego użytkowania, z możliwością rozbudowy istniejących obiektów.
1. Położenie nieruchomości: Kłodzko
2. Nr działki:  11/3 /AM-2/ Obręb Ptasia Góra
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,1565 ha, w udziale  1050/10000 części
4. Księga wieczysta gruntowa: Kłodzko  SW1K/00061069/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Nr działki zabudowanej budynkiem gospodarczym- 11/8 /AM-2/ o pow. 0,0011 ha 
6. Księga wieczysta na działkę nr 11/8 – SW1K/00061064/0
7. Cena wywoławcza:  48.090,-zł, w tym  1.590,-zł  za budynek gospodarczy.  
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1 % ceny  wywoławczej .
Ponadto  nabywca  nieruchomości  ponosi  koszt  przygotowania  nieruchomości  do  sprzedaży i sporządzenia  umowy  notarialnej . Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 01 marca 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko, najpóźniej  do  dnia  24 lutego 2022 r. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży  musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
                                                                                                            Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur
Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140