ZŁOTY STOK - Ogłoszenie

Burmistrz Złotego Stoku ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: 
dz. nr 494/7 o powierzchni 0,2102 ha położonej w Laskach, gm. Złoty Stok, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1Z/00052912/6. Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Cena wywoławcza 60.000 zł. Przetarg odbędzie się 03.03.2022 r., godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. 15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 6.000 zł do dnia 24.02.2022 r. na rachunek Gminy Złoty Stok. 
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22. Ogłoszenia dostępne są na stronach internetowych www.zlotystok.biuletyn.net oraz www.zlotystok.pl.
Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku,  Rynek 22, pok.17 lub telefonicznie 74/8164 – 153.