BARDO - Ogłoszenie

Bardo, dnia 24.01.2022  r.
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
informuje że:
Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 24.01.2022 roku wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe:
- działka nr 98 o pow. 0.0968 ha, obręb Laskówka
- działka nr 96 o pow. 411 m2, obręb Laskówka
- działka nr 464/11o pow. 131 m2, obręb Bardo
 
Wykazy nr 1 i nr 2 zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie ul. Rynek 2 na okres 21 dni tj. od dnia 24.01.2022 r. do dnia  14.02.2022 r. oraz opublikowany  na stronie  BIP oraz www.bardo.pl