BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Bystrzyca Kłodzka, 19.01.2022 r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/300/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 28.01.2022r. do 18.02.2022r.
 
Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Planowania Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 3-4, lok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu. Projekt ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny również na stronie internetowej: https://bip.bystrzycaklodzka.pl/173/217/projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-do-wgladu.html
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.02.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka w Sali Obrad  Rady Miejskiej nr 216, o godz. 13:00. Najpóźniej w dniu 09.02.2022 r. na stronie internetowej jw. zostaną podane informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (link do uczestnictwa w spotkaniu online).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2022 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: umig@bystrzycaklodzka.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2022r. w formie pisemnej do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: umig@bystrzycaklodzka.pl.
 
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszone uwagi należy opatrzyć tematem: „uwaga mpzp północny Nowy Waliszów”, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2022r. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.
 
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
 
Renata Surma 
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
 

Klauzula informacyjna - dotyczy prowadzonego postępowania w związku z realizacją czynności dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka.
 
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka reprezentowana przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 1, tel. 74 8117 605, adres e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl.
2. W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Danych Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Pl. Wolności 1, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej (zgodnie z Rozporządzaniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – kategoria archiwalna A - czas: wieczyście).
6. Dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi, któremu zostało zlecone przetwarzanie.
7. Przysługuje Pani/Panu w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo uzyskania informacji o źródle zebrania danych osobowych zagwarantowane w art. 15 RODO przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano (art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niej jest możliwe rozpoznanie uwagi i załatwienie sprawy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.